• Kültür

  K?rg?zlar?n Halk kültürü(1)

  05.12.2018

  Çin'deki K?rg?z etnik grubuna He'erkezi denir. K?rg?zlar?n atalar?, M.Ö. 3. yüzy?lda, Hunlar?n yönetimi alt?nda, Yenisey ?rma??n?n geçti?i bölgelerde oturdu ve çobanl?kla geçindi; bir bölümü de zamanla güneybat?ya göç etti ve Türklerle Uygurlar?n yönetimi alt?nda ya?ad?.

  Çin'in Tang Hanedan? merkez hükümeti, 648 y?l?nda K?rg?zlar?n bulundu?u bölgede Jiankun ?dari Amirli?i'ni kurdu. 840 y?l?nda bölgede K?rg?z Hanl??? kuruldu. K?rg?zlar, M.S. 10. yüzy?l ve M.S.18. yüzy?l aras?nda geçen dönemde, s?rayla Karahanl?lar Devleti, Liao Devleti, Bat? Liao Devleti ve Ça?atay Hanl???'n?n hükümdarl??? alt?nda ya?ad?.

  K?rg?zlar?n yerle?im bölgeleri bütün bu geli?melere paralel olarak güneybat?ya kayarak Çin'in Ming Hanedan?'n?n sonlar?yla Qing Hanedan?'n?n ba?lar?nda, Cungar Kabilesi'nin bir parças? haline geldi. Daha sonra, vatana ihanet eden Cungar Kabilesi, sava?ta Qing Hanedan? merkez hükümeti taraf?ndan püskürtüldü. Bu geli?menin ard?ndan, Kokand Beyli?i'ne ba?l? baz? K?rg?zlar Qing Hanedan?'n?n yönetimini kabul etti. M.S. 19. yüzy?l?n ortalar?nda Çarl?k Rusyas?, ülkenin do?usundaki Çin topraklar?n? i?gal etmeye çal??t? ve çok say?da K?rg?z?n yönetim hakk?n? zorla elde etti.

  2010 y?l?nda yap?lan istatistiklere göre, Çin'de ya?ayan K?rg?z etnik grubuna mensup yurtta?lar?n say?s?, 190 bine ula?t?. K?rg?z yurtta?lar?n ço?u Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne ba?l? K?z?lsu K?rg?z Özerk ?li'nde ya??yor. Xinjiang'?n genelinde da??n?k ?ekilde K?rg?zlara ait ba?ka küçük ölçekli yerle?im merkezleri de bulunuyor. Xinjinag'?n güneyinde Hotan, Pishan, Shache, Yenisar, Ta?kurgan, Shufu, Ushi, Aksu, Wensu ve Bancheng, Xinjiang'?n kuzeyinde ise Zhaosu, Tekesi, Gongliu, Taçen ve Emin ilçelerinde az say?da K?rg?z oturuyor. Çin'in kuzeydo?usunda Helongjiang eyaletine ba?l? Fuyu ilçesinin Wujiazi köyünde de 100'ü a?k?n K?rg?z ailesi ya??yor. Bunlar, M.S. 18. yüzy?l?n ortalar?nda, Qing Hanedan? taraf?ndan Xinjiang'dan buraya göç ettirildi.

  K?rg?zlar, göçebe bir ya?am sürer. K?rg?zlar?n en çok besledikleri hayvan koyun ve att?r. Bunlar?n yan? s?ra s???r ve deve de beslerler. Pamir Yaylas? çevresindeki bozk?rlarda hayvanc?l?kla geçinen K?rg?zlar ise yak beslerler. K?rg?zlar?n yerle?im bölgelerinden tarla sürme ve et tüketimi için beslenen hayvanlar?n yan? s?ra, koyun, keçi, ve deve yünü, i?kembe ve çe?itli hayvan postlar? gibi ürünler bölge d???na sat?l?r.

  Çin'deki K?rg?zlar günümüzde göçebelikten yerle?ik hayata veya yar? yerle?ik hayata dönüyorlar. K?rg?z gelene?inde ticaret pek yoktur, ancak toplumun h?zla geli?mesiyle birlikte durum de?i?ti. Eskiden pazarl?k etmekten bile çekinen K?rg?zlar, art?k ticari hayata giderek artan ölçüde dahil oluyorlar. K?rg?zlar, at sütü, peynir, sülün ve yabani keçi gibi hayvan ürünleri ve el sanat ürünleri ticareti yap?yorlar.

  K?yafet Kültürü

  K?rg?zlar?n k?yafet ve tak? kültürü uzun geçmi?e dayan?r. Küpe ve yüzük gibi özgün K?rg?z tak?lar?, alt?n, gümü? ve k?z?l bak?rdan yap?l?r. Bak?rdan yapt?klar? çaydanl?k, tencere, k?l?ç, b?çak, dü?me ve çan gibi e?yalar? da ünlüdür. Son derece ince i?çilikle yap?lan bak?r e?yalar dayan?kl? ve sa?lamd?r.

  K?rg?z hal?s? keçeden yap?l?r. Dayan?kl? ve renkli bu hal?lar güzel motifleriyle son derece göz al?c?d?r. Hal?larda b?çak, m?zrak ve k?l?ç gibi antik silahlarla da?, akarsu, bulut ve kartal gibi çe?itli motifler vard?r K?rg?zlar?n, geleneksel iç dekorasyon e?yalar?ndan biri perdedir. Uzun tarihe dayanan perdeler ince i?çilikle yap?l?r ve iç dekorasyona geometrik bir biçim verir.

  Hayvanc?l?kla geçinen ve yak?n zamana kadar göçebe hayat süren K?rg?zlar, tepeden t?rna?a deri giyerler. K?rg?zlar?n deri e?yalar? aras?nda ceket, ?apka, ayakkab?, çorap, eldiven ve kemer yer al?r. Torbalar koyun postundan, su kovas? deve derisinden yap?l?r. Çanak gibi çe?itli günlük e?yalar da deriden yap?l?r. Ah?aptan yap?lan e?yalar K?rg?zlar?n ya?am?n?n ayr?lmaz bir parças?d?r. Mobilya, mutfak e?yalar?, çalg?, at binme gereçleriyle at arabas? yap?m?nda çam, k?z?l sö?üt ve a?aç kökü gibi malzemeler kullan?l?r. Bunun yan? s?ra, K?rg?zlar?n oturduklar? keçe çad?rlar?n parmakl?klar?, kap?lar, kap? direkleri de ah?aptand?r, üzerlerinde de çok say?da geometrik motif bulunur.

  Giyim geleneklerine gelince, K?rg?zlar?n giydi?i ?apkalar ilgi çekici özellikler ta??r. ?apkalar?n terekesi, siyah bir dokuma veya yün kuma?la kapl?d?r. ?apkan?n terekesi yukar?ya k?vr?l?r. Bu tip ?apkalar, terekesi aç?lan ve aç?lmayan olmak üzere iki çe?ide ayr?l?r. Ayr?ca ?apkalar?n baz?lar?n?n tepesi yuvarlak, baz?lar?n?n ise dikdörtgen olur. Baz?lar?n?n tepesinde boncuk ve püskül gibi süsler bulunur. K?rg?zlar k?? günlerinde genellikle tilki veya kuzu postundan yap?lan ?apka takarlar. Erkek K?rg?zlar içlerine genellikle beyaz renkli ve çiçek desenli bisiklet yaka gömlek, d??lar?na ise koyun postundan ya da siyah veya mavi pamuktan yap?lan cüppe giyerler. Erkekler, deri kemer veya çiçek desenli dokumadan yap?lan kemer takar. Ya?l? K?rg?zlar, k?? günlerinde deriden yap?lan pantolon, ayaklar?na keçe çizme veya kendi elleriyle yapt?klar? hafif ve kolayca giyilebilen bir tür deri ayakkab? giyerler. Bu tür ayakkab?lar, küçük bir kay??? and?r?r. Ya?l? K?rg?zlar k?? günlerinde genellikle yün çorap giyerler.

  Bekar K?rg?z k?zlar k?rm?z? renkli, yuvarlak tepeli, kadifeden yap?lan küçük ?apka veya susamuru postundan yap?lan, püskül, tüy ve boncuklarla kapl?, yuvarlak tepeli büyük ?apkalar takarlar. K?zlar, pli veya plisiz uzun etekler giyerler. Eteklerin d???na kadifeden yap?lan renkli bir yelek giyerler. Terekesi ipek iplikle dokunmu? çe?itli desenler bulunan yelek, gümü? dü?me ve bak?r paralarla kaplan?r. K?zlar parlak deri çizme giyerler. Evli kad?n K?rg?zlar, k?rm?z? ve ye?il ba?örtü, k?rm?z?, ye?il ve mor ceket ile k?rm?z? etek giymeyi tercih eder. K?zlar küpe, kolye ve yüzük gibi tak?lar takarlar.

  Yemek ve Bar?nma Gelenekleri

  K?rg?zlar?n yemek gelenekleri sürdürdükleri tam veya yar? göçebe hayat?na s?k? ?ekilde ba?l?d?r. K?rg?zlar, günlük ya?amlar?nda en çok et ve sütlü ürünleri tüketirler. Et ve sütlü ürünlere ek olarak da bu?day, Tibet arpas? ve sebze de yenir. K?rg?zlar, yaz ve sonbahar günlerinde taze süt, peynir ve tereya?? ile et ve undan yap?lan yemekleri, k?? ve ilkbahar günlerinde ise et, peynir ve tereya?? ile undan yap?lan yemekleri yerler. Sütlü çay, at etiyle at ba??rsaklar?ndan yap?lan yemekler ise K?rg?zlar?n dört mevsimde en sevdikleri yemekler aras?ndad?r. Bunun yan? s?ra, at sütü K?rg?zlar?n konuklar? a??rlamak için sofraya getirdikleri en de?erli içki olarak kabul edilir.

  Bar?nma geleneklerine gelince, K?rg?zlar beyaz renkli keçeden yap?lan çad?rlarda oturmay? tercih ederler. K?rg?zca'da "boziwuyi" denen bu tür çad?rlar?n beyaz olmas?, beyaza verdikleri önemi gösterir. K?rg?zlar, k?? günlerini geçirdikleri bozk?rlarda ah?ap ev in?a ederler. Evlerin iç duvarlar?, hafif i?lenmi? büyük çam odunlar?n?n y???lmas?yla kurulur. Bu evler kare veya dikdörtgen ?eklindedir. Tar?m ve yar? tar?m ile geçinen ve yar? göçebe-yar? tar?m ya?am? süren K?rg?zlar ise topraktan yap?lan evlerde otururlar. Duvarlar? kal?n ve sa?lam olan bu evler, k?? günlerinde s?cak, yaz günlerinde ise serin olur.

  新版金蟾捕鱼 老k棋牌首页| 金豪棋牌| 趣玩棋牌首页| 现金电玩城游戏大全| 城市棋牌