• Kültür

  Daurlar?n Halk Kültürü(2)

  10.12.2018

  K?yafet--- Daurlar?n k?yafetleri üzerinde çe?itli desenler bulunur. ??levlerine göre normal k?yafet, avc?l?k k?yafeti, dü?ün k?yafeti, çocuk k?yafeti ve yas k?yafeti vard?r. Bunun yan? s?ra "deli" (deri mont), "Mahala" (deri ?apka), Ares ve Hakuru (deri pontolon) da Daurlara özgü k?yafetler aras?ndad?r. Daur erkekler mutlaka kemer ba?lar; eskiden deri elbise giyerlerdi, zamanla kuma? elbise giymeye ba?lad?lar. Xinjiang'da ya?ayan Daurlar tak?m elbise ve Bat? tarz? tarz mont da giyiyor. Eskiden k???n Daurlar daha çok çizme veya keçe çizme giyerdi, günümüzde ise daha çok deri ayakkab?lar? tercih ediyorlar.

  E?itim--- Daurlar, e?itime büyük önem veriyor. Qing Hanedan? döneminde ?li bölgesinde yerle?en Daurlar 1875 y?l?nda Çöçek bölgesinde bir ilkokul, 1908 y?l?nda yine Çöçek'da Yangzheng Okulu ve Wubei Okulu'nu, Çin Cumhuriyeti döneminin 6. y?l?nda (1917) "Sekiz Bayrak'?n Çocuklar? Okulu"nu (Sekiz Bayrak: Qing Hanedan?'nda Mançular?n önderli?indeki bir sosyal askeri örgüt sistemi), 1935 y?l?nda bölgesel birinci ilkokulu, 1938 y?l?nda Guarbender (bugünkü A?ili) bir kamu ilkokulunu kurdu. Xinjiang'da ku?aklard?r ya?ayan 13 etnik grup aras?nda, e?itim görme oran? bak?m?ndan Daurlar üçüncü s?rada yer al?yor.

  A?ili Daur Milliyeti Köyü "tercümanlar memleketi" olarak adland?r?l?yor. Daur çocuklar do?u?tan itibaren çok dilli ortamda ya??yor. Evde Daur dili, kom?ularla Kazakça, okulda ise Çince konu?an Daurlar çocukluklar?ndan itibaren birçok dil ö?reniyor. Ya?l? Daur tercümanlar, "Çince-Uygurca Sözlü?ü", "Çince-Kazakça Sözlü?ü", "Uygurca-Çince Sözlü?ü" ve "Kazakça-Çince Sözlü?ü" gibi sözlükler haz?rkad?. Daur tercümanlar ayr?ca "Üç Krall?k" ve "Bat?'ya Yolculuk" gibi Çin'in klasik eserlerini çevirip, Xinjiang'da ya?ayanlara tan?tt?.

  Ahlak kurallar?--- Daurlar tek e?lilik sistemine uyuyor. Bo?anmak da çok azd?r, çünkü bo?anmak Daurlar taraf?ndan ahlaks?zl?k olarak görülüyor. Ayn? soyadl? iki ki?i, aralar?ndaki kan ba?? ne kadar uzak olursa olsun evlenemez.

  Daurlar?n terbiyesinin çekirde?i, ya?l?lara sayg? göstermektir. Gençler ya?l?larla resmi ve geleneksel yöntemle selamla??r, Bahar Bayram?'nda ya?l?lara içki sunar; bir ailede ya?l?n?n vefat etmesinden sonra, ba?kalar? gelip yard?m eder. Ya?l?lar çocuklara genellikle çok iyi davran?r. Daur ya?l?lar sert mizaçl? olmalar?na ra?men, çocuklar?n? dövmez ve onlara küfretmez. Ya?l?lar kendi hareketleriyle çocuklar?n? e?itir. Akrabalar aras?ndaki çe?itli hitaplar da di?er etnik gruplardan daha zengin ve de?i?iktir. Hitaplar birbirine kar??maz ve bir hitap duyulunca ki?iler aralar?ndaki ili?ki hemen anla??l?r.

  Evlilik ve bebek yeti?tirme gelene?i--- Evlilikte, ailenin sosyal konumu, geçmi?i ve prestiji ciddiyetle dü?ünülen önemli unsurlard?r. ?ki aile aras?ndaki dostluk ve temaslar evlilikte önemli rol oynar. Daurlar genellikle ba?ka etnik gruplardan ki?ilerle evlenmez. Baz? sebeplerden dolay? di?er etnik gruplardan ki?ilerle evlenenler de vard?r, ancak evlenilen ki?inin etnik grubunun genellikle din ve örf bak?m?ndan Daurlara yak?n olmas? gerekir. Gençler serbest olarak sevgili bulur ve sevgililik ili?kileri kesinle?tikten sonra anne babalar?na söylerler. Anne babalar?n onay?yla, erke?in akraba veya arkada?lar?ndan sayg?n ve güzel konu?an biri k?z istemeye gider. K?z?n ailesi kabul ederse, Daur dilinde "Jiente" denen ikinci a?amaya girilir. Damat aday? k?z?n ailesine keçi, alkollü içki, ?eker ve kekten olu?am ni?an hediyesi verir. K?z ailesi ise damat aday? ve onunla beraber gelen akrabalar? ve soy mensuplar?na ikramda bulunur. Damat aday? kay?npeder ve kay?nvalide ile k?z ailesindeki ya?l?lar?n önüne gelip sayg?s?n? gösterir. "Tuolie" denen üçüncü a?amada, damat aday? dü?ünden önceki bir ay civar?nda, k?z?n ailesine ikinci defa hediyeler verir. Hediyeler aras?nda kuma?, giyim ve aksesuarlar bulunur. Erkek taraf? kendi gücüne göre hediye haz?rlar ve hediyenin miktar? evlili?i etkilemez.

  Gelinin dü?üne gitmesine e?lik etme töreni. Dü?ünden önceki gün, damat yeni giysisini giyerek e?lik edenlerin arabas?yla gelinin evine gider. Gelinin anne babas?, gelen konvoyun yan? s?ra akraba ve köydeki kom?ulara da ikramda bulunur.

  Dü?ün gününün sabah?, dü?ün konvoyu yola ç?kar. Gelin ailesinden ve damat ailesinden ayr? ayr? birkaç ki?i beraber dü?üne gider. Ortan? daha ne?elendirmek amac?yla, konvoy damat ailesinin bulundu?u köyün giri?inde ip çekilerek durdurulur. Damat attan inip oradakilere içki sunar ve ?eker da??t?r. Damad?n akrabalar?ndan hem o?lu hem k?z? olan erkek ve bayanlar evin kap?s?nda konvoyu kar??lar. Damat ailesinden bir ya?l?, konuklara tek tek içki sunarken, gelin ailesinden gelen konuklar k?demlerine göre s?rayla avluya girer. Gelin, yengelerin e?li?iyle arabadan inip gelin odas?na girer. Ya?l? konuklar ise sayg? göstergesi olarak bat? odaya davet edilir.

  Be?ik, bütün Daur ailelerinde bebek yeti?tirmek için kullan?lan geleneksel alettir. Be?i?e, Daur dilinde "deride" denir. Daur bebekler, üç ya??na kadar kemerle as?lan be?ikte yatar. Bu yöntem hem rahat, hem kullan??l?d?r. Be?ik kültürü, Daurlar?n geleneksel maddi kültürünün bir yans?mas?d?r.

  Cenaze örfleri--- Ölüleri gömmek, Daurlar aras?nda çok yayg?nd?r. Kamu mezarl??? da çok kullan?l?r. Bir Daur ancak y?ld?r?m çarpmas? veya suda bo?ulmak gibi ola?anüstü sebeplerden öldü?ünde, yada memleketten uzakta ölüp cesedinin çürüdü?ü veya tam olmad??? durumlarda yak?l?r. Birinin vefat etti?i bir an önce akrabalar?na ve arkada?lar?na bildirilmesi ve evde anma tableti kurulmas? gerekir. Cenazede nutuk (Daur dili:kezhaerhubeila) söylenir ve tabut genellikle ölümden sonraki tek say?l? günde mezarl??a götürülür. Ölümden sonraki 7. ve 100. gün ile y?ldönümünde anma töreni yap?l?r.

  ?nanç--- 1950 y?l?ndan önce, Daurlar?n ço?unlu?u Mançular?n dinine inan?p, gök tanr?s?, ata tanr?s?, çiftlik hayvanlar? tanr?s? ve da? tanr?s? gibi tanr?lara tap?yordu.

  Daurlar, kartallar? kutsal ve u?urlu ku? olarak görüyor ve, kartallara özel duygu besliyor.

  新版金蟾捕鱼 爱乐棋牌游戏app| 金殿棋牌下载| 捕鱼送8元app| 金三顺棋牌游戏平台| 左右棋牌app