• Kültür

  Xinjiang'a özgü ünlü üç kültür miras?

  10.12.2018

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin'in kuzeybat?s?nda bulunuyor. Çok say?da etnik grubun bar?? içinde bir arada ya?ad?klar? bölgede e?siz do?al güzelliklerin yan? s?ra, zengin kültür miraslar? da bulunur. Örnek olarak Hotan hal?s?, Atlas ipe?i ve Kunlun ye?im ta?? say?labilir.

  Say?n izleyiciler, öncelikle sizlere Hotan hal?s? tan?taca??z. Nitekim, Çin'in ba?kenti Beijing'de uzun süre ?mparatorluk Saray? olarak kullan?lan Yasak Kent Müzesi'nde Xinjiang'da üretilen çok say?da hal? muhafaza ediliyor. Bu hal?lar, tarihte Xinjiang'da ya?ayan farkl? etnik gruplar?n yöneticileri taraf?ndan iktidarda olan imparatora hediye olarak sunulmu?tur. Bununla birlikte tarih kay?tlar?na göre, M.S. 7. yüzy?lda Çin'i yönetmeye ba?layan Tang Hanedan? döneminde hanedan?n ba?kenti Chang'an'da (bugünkü Xi'an) tarihi ?pek Yolu arac?l???yla Orta Asya ve Xinjiang'dan getirilen hal?lar?n sat?ld??? dükkanlar vard?. Han Çinlileri de hal? dokumac?l???n? buradan ö?renmeye ba?lad?lar. Han zanaatkarlar?, Han kültürü ile s?n?rlardaki etnik gruplar?n kültürlerini uyumlu biçimde bir arada toplayan desenleri içeren hal?lar dokuyorlard?.

  Xinjiang hal?lar?, ?pek Yolu'nda ticaret yapan Do?ulu ve Bat?l? tüccarlar?n da gözdesiydi. Bugün ?ngiltere'nin ba?kenti Londra'da bulunan Victoria Müzesi ve Albert Müzesi'nde, ABD'nin ba?kenti Washington'da bulunan Washington Dokumac?l?k Müzesi'nde ve Almanya'daki Frankurt El Sanatlar? Müzesi'nde Xinjiang hal?lar?n? görmek mümkündür.

  Dokumac?l?k, Xinjiang genelinde yayg?n bir meslektir. Xinjiang hal?lar?n?n en ünlüsü Hotan hal?s?d?r. Hotan, 2000 y?l önce bile "Hal? Memleketi" olarak adland?r?l?yordu. Bu adland?rmadan bile Hotan'da yediden yetmi?e herkesin hal? dokumac?l???n? bildi?i anla??labilir.

  Hotan koyunlar?n?n yünlerinden dokunan Hotan hal?s?, son derece düzgün, yumu?ak ve sa?lamd?r. Yörede ya?ayan Uygurlar?n özgün sanat anlay???n? sergileyen Hotan hal?lar?, ince i?çili?i, zengin desenleri ve parlak renkleriyle biliniyor. Hotan hal?lar?n?n desenleri ise, ya tarihi ?pek Yolu'nun güzergâh?nda ya?ayan insanlar?n ya?amlar?n? ve efsaneleri anlat?yor, ya da çiçek, a?aç ve ot motiflerinden olu?uyor.

  Say?n izleyiciler, Hotan hal?s?n? tan?d?ktan sonra, Xinjiang'a özgü Atlas ipe?i hakk?nda sizlere bilgi verece?iz. Dünyada ipek böce?i besleme ve ipek üretimini ilk icat eden millet olan Çin milleti, ipek üretimine bundan 4 bin y?l önce ba?lam??t?r. Han hanedan? döneminde tarihi ?pek Yolu'nun kurulmas?yla birlikte bu teknoloji, antik Pers ve Roma imparatorluklar? gibi bölgelere yay?lm??t?r. Tarihi hikâyelere göre, Zhou hanedan?na ait imparator Muwang M.Ö. 989 y?l?nda Xinjiang'daki Gök Gölü'nde ya?ayan Tanr?ça Wang Mu'ya hediye olarak yüklü miktarda ipek kuma? vermi?. Tanr?ça'n?n k?z hizmetçileri belki Xinjiang'da ipek üretim teknolojisini kavrayabilen ilk grup i?çi olmu?.

  Geni? topraklara sahip olan Xinjiang, ipek üretimi için son derece elveri?lidir. Özellikle Xinjiang'?n güney kesimi, dut a?ac? yeti?tirme ve ipek üretimi için son derece uygun. Çin'in Qing hanedan? döneminde Xinjiang'?n Hotan ve Shache bölgelerindeki ipekçilik art?k son derece yüksek düzeye ula?m??t?r. Bu bölgelerde üretilen ipek ürünleri, ?ngiltere ve Rusya gibi ülkelere sat?ld?. Üstellik zeki Uygur i?çiler de Atlas adl? özel bir ipek icat etmi?tir. Yerli kad?nlar?n be?enisini kazanan bu ipek, Uygur halk? taraf?ndan "Bülbül Kanatlar?" olarak adland?r?l?r. Son derece romantik olan bu ad, ipe?in insanlara bahar havas? verebilece?i anlam?n? ta??r.

  Atlas kelimesi, Çince'de "e?ri dü?ümle boyama tekni?i" anlam?na gelir. Bu geleneksel yöntemde ipek motiflerinin ?ekli, düzeni ve boyamas? gibi i?lemler, hep elle yap?l?r. ?peklere canl?l?k ve zenginlik katan bu yöntem, i?çilerin zekâs?yla boyalar?n ipekte yaratt??? etkileri uyum içinde birle?tirdi.

  Hotan ve Shache, Xinjiang'da Atlas ipe?i üretimiyle ünlü ba?l?ca iki merkez olarak bilinir. Xinjiang'?n güney kesiminde bulunan bu iki merkezin Atlas ipekleri, farkl? özelliklere sahip. Hotan'daki Atlas ipe?i, renklerin siyah-beyaz görsel etkisine önem verir, sade ve canl?d?r. Shache'deki Atlas ipe?i ise rengârenk görünüm vermeye çal???r.

  ?lk bak??ta soyut ve romantik bir izlenim veren Atlas ipe?inin motifleri, asl?nda gerçek ya?amdan esinlenir. Bu motifler aras?nda tahta, su, badem çiçe?i ve geleneksel müzik çalg?lar? yer al?r. Bu motifler de Uygurlar?n hayata duyduklar? s?cak sevgiyi gösterir.

  Atlas ipe?i, tarihten beri Uygur kad?nlar?n gözbebe?i haline geldi. Xinjiang'? gezdi?inizde, Atlas ipe?iyle dokunan etek giyen Uygur k?zlara s?kça rastlars?n?z. ?pek, genç k?zlar?n saf ve hayat dolu havalar?n? daha da peki?tirir. Günümüzde de bu ipek, Xinjiang'a gelen yerli ve yabanc? turistlerin be?enisini kazand?. ?ster giysilerde kullanmak, isterse hat?ra olarak saklamak için olsun, Atlas ipe?i son derece uygun bir e?ya olarak seçilir.

  Say?n izleyiciler, Atlas ipe?ini tan?tt?ktan sonra sizlere Kunlun ye?im ta?? hakk?nda bilgi verece?iz.

  Çin'in binlerce y?ll?k geleneksel kültüründe ye?im ta??, özel bir yer tutuyor. Günümüzde ayd?nlar için koleksiyon de?eri yüksek bir e?ya olan Ye?im ta??, imparatorlar ve aristokratlar için yetki ve sosyal konum simgesiydi. Konfüçyüs ö?retilerinde, ye?im ta?? merhamet, sadakat, zeka, cesaret ve sadeli?in simgesi olarak kabul edilir ve ye?im temiz, s?radan olmayan ve insan ile ileti?im kurabilen bir ta? türü olarak görülür. Dolay?s?yla kaliteli bir ye?im e?yas?na sahip olan birinin ak?ll?, bilgili ve do?ruyu bilen ki?i oldu?u dü?ünülür.

  Bu nedenle tarih boyunca insanlar kaliteli ye?im ta??ndan yap?lm?? k?ymetli e?yalar?n pe?ini hiç b?rakmad?lar. Peki en kaliteli ye?im hangi yörede ç?k?yor? Bu soruya ilk cevap "Qianziwen" adl? eski kitapta verildi. Kitaba göre en kaliteli ye?imler, Xinjiang'daki Kunlun Da?lar?'nda bulunuyor. Çin'in farkl? dönemlerine ait kay?tlarda da Kunlun ye?iminden s?k s?k bahsedilmi?ti.

  Rengi güzel, kalitesi yüksek olan Kunlun ye?im ta?lar?, tarihte imparatorlara sunulacak hediyeler olarak Hotan'dan gönderilirdi. Beijing'deki Yasak Kent Müzesi'nde sergilenen "?mparator Dayu'nun Nehirleri Islah Etmesi" adl? ta? oymas?, Kunlun ye?iminden yap?lm??t?. Mavi ve beyaz?n hâkim oldu?u bu ta? oymas?, ayn? zamanda dünyan?n en büyük ye?im ta?? oymas? olarak kabul ediliyor.

  Kunlun Da?lar? ve Karakurun Da?lar? aras?nda Kunlun ye?imini ç?karmak, çok zordu. Fakat her y?l da?larda görülen seller say?s?z ye?im ta?? parças?n? nehir yataklar?na ta??yor. Nehirlerin yak?nlar?nda ya?ayan insanlar da yüksek da?lara ç?kma zahmetini çekmeden nehir yataklar?nda kolayl?kla ye?im ta?? parçalar?n? toplayabildiler. Bu nedenle Kunlun Da?lar?'n?n hemen yan? ba??nda olan Hotan bölgesi, Xinjiang'?n ba?l?ca ye?im üretim merkezi oldu.

  K?rm?z?, mavi, sar?, ye?il, siyah ve beyaz gibi çe?it çe?it renklere sahip olan Kunlun ye?imi, sert ve parlakt?r. Dokunuldu?unda ise yumu?akl?k ve s?cakl?k hissi verir. Kunlun ye?imiyle yap?lan el sanat? eserlerin beyazlar? saf ve temiz karlar?, ye?illeri de her an akmaya haz?r sular? and?r?yor; sar?lar? parlak, siyahlar? ise sade ve ?irindir.

  Kunlun ye?iminin en kalitelisi koyunya?? renginde oland?r. Bu tür ye?imden yap?lan bir bilezik takarsan?z, bilezi?in cildinizle ve bedeninizle bütünle?ti?ini hissedebilirsiniz. Ye?im ta??ndan yap?lm?? bilezikler, kulland?kça daha da parlar.

  Hal?, Hotan'da da yayg?n olarak kullan?l?yor. Burada ya?ayan hemen hemen her ailede yatakta serili veya duvarda as?l? bir Hotan hal?s? görmek mümkündür. Dü?ünlerde ve bayramlarda, konuklar?n kendi elleriyle dokuduklar? bir hal?y? hediye etmeleri, ev sahibine gösterdikleri sayg? ve dostlu?un en iyi ifadesi olarak kabul ediliyor.

  Günümüzde bilim ve teknoloji alan?ndaki yeniliklerle birlikte, Hotan hal?lar?n?n i?çili?i de çok geli?ti. Hotan hal?lar?nda bugün art?k Uygurlar?n geleneksel desenlerinin yan? s?ra, yabanc? ülkelere ve Çin'in iç kesimine özgü desenleri de görmek mümkün. Xinjiang'a gelen yabanc? turistlerin ço?u, buradan hal? almadan dönmezler. Hatta, baz?lar? Hotan hal?s? için "Çin medeniyeti ve kültürünün sembolü" der.

  新版金蟾捕鱼 全民棋牌游戏官网| 金豆棋牌游戏| 体育赌博| 盈利棋牌| 一木棋牌官网下载