• Kültür

  Xinjiang'da nan yap?m? büyük bir sektöre dönü?üyor

  25.02.2019

  22 ya??ndaki Abdul Salam daha önce Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin bat?s?ndaki bir küçük köyde"ekmek" yapmay? ö?rendi. Birkaç y?ll?k çabalar sonucu Salam, usta bir ekmekçiye dönü?tü. Salam her gün erken kalk?p tand?r?n önünde küçük toplar haline getirdi?i hamur bezelerini teker teker oklavayla aç?yor. Salam hamurlar? açarken ortas?n? ince kenarlar?n? kal?n b?rak?yor ve bu ince olan bölüme so?an ve susam eklerken, kenarlar?na ise küçük i?neli bir kal?pla ?ekil veriyor. Son olarak hamurlar? tand?r?n kenarlar?na teker teker yap??t?rarak pi?irirken, tand?rdan ç?kan mis koku her taraf? sar?yor.

  Salam, 2018 y?l?nda eskiden oldu?u gibi her gün tand?r?n önünde Nan pi?irme çal??malar?n? sürdürürken, ya?am?nda büyük de?i?iklikler ya?ad?.

  Salam köyden ayr?l?p, Xinjiang'?n merkezi Urumçi'deki bir g?da ürünleri ?irketinde nan ustas? olarak çal??maya ba?lad?. Salam burada eskisi gibi geleneksel kömür kullan?ml? tand?rda de?il, yeni tip elektrikli tand?rda nan pi?iriyor. K?rm?z?, sar? ve ye?il olmak üzere sadece üç tu?un ayarlanmas?yla ate?in kontrolü sa?lanan bu elektrikli tand?r, Salam'?n çal??ma yükünü büyük ölçüde kolayla?t?rd?.

  Salam, daha önceki çal??malar?ndan bahsederken ?unlar? söyledi: "Daha önce her sabah saat 7:00'de kalk?p, kömür kullanarak tand?r?n ate?ini yakmak zorunda kal?yordum ve tand?r?n ?s? derecesini kontrol alt?nda tutmaya çal???rken, gün içinde yüzüm ve k?yafetlerim siyah renge dönü?üyor, hatta tand?r?n bulundu?u odan?n duvarlar? da zamanla isle kaplan?yordu."

  Salam günümüzde üzerine beyaz i? üniformas? giyerken, ba??na beyaz ?apka ve yüzüne de mavi renkli bir maske tak?yor, gözleri de kömür duman?n?n etkisiyle daha önceki gibi ac?maktan kurtulmu? oluyor.

  Salam'?n ya?am?nda meydana gelen de?i?iklikler, Xinjiang'daki nan sektörünün yeniliklere kap?lar?n? açt???n?n bir göstergesidir.

  Xinjiang'da "Üç gün etsiz geçer, bir gün nans?z geçmez" atasözü yayg?nd?r.

  Nan?n yüzden a?k?n çe?idi vard?r. Maddi Olmayan Kültür Miraslar? listesine al?nan, çap? yakla??k 60 cm olan Kuça yap?m? nan, "Nan Kral?" ad?yla da biliniyor. Nan, uzun zamandan beri yaln?zca kömür kullan?larak pi?irilmesinden dolay?, havay? ve nan ustas?n?n sa?l???n? belli ölçüde etkiliyordu.

  Urumçi Belediyesi 2011 y?l?ndan itibaren çevre dostu tand?r? yayg?nla?t?rma çal??mas?n? ba?latt?. Bu çal??ma kapsam?nda destek bütçesi olu?turularak elektrik ve do?al gaz gibi temiz enerjilerin kullan?lmas? te?vik edildi. Bu temelde 2018 y?l?nda Urumçi'de Nan Kültür Sektörü Park? in?a edildi. Parkta seri üretim, kültür sergisi, ziyaretçilerin üretimi yerinde izlemesini sa?lama gibi faaliyetler gösteren 19 tan?nm?? g?da i?letmesi aç?ld?. Çevreye dost olan tand?rda Nan?n yan? s?ra mant?, pasta ve kuzu ?i? gibi özel g?dalar da pi?irilebiliyor.

  Bu çal??ma kapsam?nda Xinjiang'?n güneyindeki yoksul bölgelerden gelen 400'den a?k?n köylü istihdama kavu?arak, yoksulluktan kurtuldu. Salam da i?te bunlardan biri. Salam burada ayda 3 bin yuan gelir kazanman?n yan? s?ra ücretsiz Çince e?itim al?yor.

  Salam'?n patronu Celil Eziz 8 y?ld?r Nan sektörüyle u?ra??yor. Eziz, geçen y?l kendi i?letmesini Nan Kültür Sektörü Park?'nda kurdu. Günümüzde Eziz'in çe?itli etnik gruplara mensup 36 çal??an? her gün 6000 ila 7000 nan üretebiliyor. Yerel hükümet bu Nanlar?n Urumçi'deki tüm marketler, sebze dükkanlar? hatta internet üzerinden ülkenin iç kesimlerine sat?lmas? için destek sa?l?yor.

  Eziz, "Nan tand?r? de?i?ti, ama Nan?n tad? hiç de?i?medi. Küçük Nan üretimi büyük bir sektöre dönü?tü. Bu aç?dan bak?ld???nda gelecek vaat eden Nan sektöründen umutluyuz" diyor.

  Babas?n?n yönlendirmesiyle yeni tip Nan sektörüyle u?ra?maya ba?layan Eziz'in o?lu i?letmecilik, Nanlar?n kalitesinin daha da yükseltilmesi ve Nanlar?n Xinjiang'?n d???ndaki bölgelere sat?lmas? konular?na özen gösteriyor.

  新版金蟾捕鱼 正规提现棋牌游戏| 靠谱的捕鱼| 英皇棋牌下载| 中华棋牌首页| 966棋牌首页