• Kültür

  Xinjiang'daki Tuanjiexincun mahallesinden halk?n beraberli?ine güzel örnekler

  26.02.2019

  55 metre uzunlu?unda ve 50 farkl? etkileyici hikayeyi içeren bir geleneksel Çin resmi, "Tuanjiexincun" (Dayan??ma içindeki yeni köy) adl? mahallede gözler önüne seriliyor. Söz konusu resim geçen bir y?lda "Halk?n fikirlerini ö?renmek, halk?n ya?am ko?ullar?n? iyile?tirmek ve halk?n gönül birli?ini sa?lamak" amac?yla Tuanjiexincun mahallesinde bulunan çal??ma ekibinin mahalle sakinleriyle olumlu etkile?imini konu ald?. Mahallenin her yönünü tasvir eden resim, mahalle sakinlerinin gururu olarak kabul ediliyor.

  Çin'in kuzeybat?s?ndaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi kentindeki ekonomik ve teknolojik kalk?nma bölgesine ba?l? Tuanjiexincun mahallesinde 3 bin 865 ki?i ya??yor. Birçok etnik grubun bir arada ya?ad??? bu mahalle sakinlerinin ço?unu emekliler, ya?l?lar, çocuklar ve yoksul aileler olu?turuyor.

  Son y?llarda muhitteki çe?itli etnik gruplardan vatanda?lar uyum içinde mutlu bir ya?am sürdürürken, sevindirici ve etkileyici hikayeler sürekli ortaya ç?k?yor. Tüm bu hikayeler ressam Wang Jingming'in f?rça darbeleriyle hayat bulan resminde gözler önüne serildi.

  Halk?n içinden gelen ressam Wang Jingming, Urumçi ekonomik ve teknolojik kalk?nma bölgesine ba?l? Kültür, Spor ve Turizm Müdürlü?ü taraf?ndan "Halk?n fikirlerini ö?renmek, halk?n ya?am ko?ullar?n? iyile?tirmek ve halk?n gönül birli?ini sa?lamak" amac?yla Tuanjiexincun mahallesine gönderilen çal??ma ekibinin bir üyesidir. Wang, çok yo?un çal??mas?na ra?men, hiçbir zaman resim çizmeyi ihmal etmedi. Wang, geçen y?l?n Haziran ay?ndan ba?lay?p be? ay? a?k?n bir sürede söz konusu resmi ba?ar?yla tamamlayarak, birçok etnik grubun uyum içinde iç içe ya?ad??? mahallede kendi eserini yerel halkla payla?t?.

  Resimde, mahalledeki meydanda vatanda?lar?n bir araya gelerek ?ark? söyledi?i, dans etti?i ve çal??ma ekibinden çal??anlar?n aileleri ziyaret ederek halka s?cakl?k getirdikleri sahneler bulunuyor. Aile üyelerinin bayram beyti yaz?p, kap?lara beyit yap??t?rmakla me?gulken yüzlerindeki bayram sevinci görüntülerinin de yer ald??? resimde mahalle sakinlerinin ya?am?n?n de?i?ik anlar? sinema kareleri gibi canland?r?l?yor.

  Çal??ma ekibinin di?er bir çal??an? Eli?at Eziz resimde sadece kendisini de?il, ayn? zamanda 62 ya??ndaki "akrabas?" Li amcay? gördü. Bedensel engelli Li amca geçen y?l?n haziran ay?nda hastaneye kald?r?larak tedavi gördü?ü süre boyunca Eli?at Eziz kendi yo?un çal??malar?na ra?men, hiçbir zaman onu yaln?z b?rakmad?. Eli?at Eziz, Li amca taburcu olduktan sonra, ona kolayl?k sa?lamak için bir elektrikli sandalye hediye etti. Eli?at Eziz'in yard?m?ndan çok duygulanan Li amca ile Eziz aras?nda s?k? gönül ba?? olu?tu.

  Wang Jingming'in söz konusu resim eserinde yer alan 77 ya??ndaki Zhuang Jinhua ise onlarca y?ld?r ayakkab? altl??? sat?yordu. Halk?n ya?am al??kanl?klar?n?n de?i?mesiyle birlikte, günümüzde ayakkab? altl??? sat?n alanlar?n say?s? azal?yor. Mahalle ofisinde çal??an Fan Guiyun, Zhuang'?n s?k?nt?s?n? ö?rendikten sonra, halk? ayakkab? altl??? sat?n almaya seferber etti. Mahalle ofisi 100 çift ayakkab? altl??? sat?n alarak, aileleri ziyarete gittiklerinde 80 ya??n üstündeki sakinlere hediye olarak da??tt?.

  Çal??ma ekibinin Tuanjiexincun mahallesine gelmesinden sonra mahallenin çehresinde de?i?iklikler meydana geldi. Ekip çal??anlar? çiçek ve a?aç yeti?tiriyor, yollar? tamir ediyor, sokak lambalar?n? yeniliyor, etkinlik meydan?n? in?a ediyor, dü?ün törenleri organize ediyor, resim sanat? ö?retiyor, ?iir okuma ve ka??t kesme gibi çe?itli kültürel etkinlikler düzenliyor. Tüm bu çabalarla mahalle sakinlerinin kültürel ya?am? zenginle?tiriliyor, sakinler aras?ndaki duygusal ba? s?k?la??yor.

  新版金蟾捕鱼 开网络棋牌下载| 下载大将棋牌| 华龙棋牌官网下载| 盛大电玩| 元女棋牌首页