• Kültür

  K?rg?zlar?n vazgeçilmez süs e?yalar?

  08.07.2019

  Keçeden yap?lm?? çad?rlarda oturan K?rg?zlar Çin'de ya?ayan az?nl?k etnik gruplara mensuptur. K?rg?z çad?rlar?n?n dört taraf?na as?lan elle i?lenmi? özgün nak??lar, duvar süsleriyle hal?lar eve gelen misafirlerin ilgisini çeker ve ayn? zamanda onlara kendilerini küçük ve nefis bir sanat salonundaym?? hissi verir.

  K?rg?z evlerinin vazgeçilmez süs e?yalar? olan bu duvar süsleriyle hal?lar, milli el sanat? eseri olarak kabul görüyor. Yakla??k 1.2 metre ila 3 metre geni?li?inde, 1.2 metre ila 2.5 metre uzunlu?unda yap?lan dörtgen ?eklindeki duvar hal?lar?n?n zemini genellikle bordo ya da k?rm?z? kadifeden, kenarlar? siyah kadifeden, püskülleri ise sar? renkli ipliklerden yap?ld??? için çok güzel gözükür.

  Bu hal?lar?n ortas?ndaki ve kenarlar?ndaki geni? siyah kadife zemin üzerinde bulunan motifleri K?rg?z k?zlar? kendi elleriyle i?lerler. Bu motifler aras?nda yer alan de?i?ik biçimlerdeki tepeler, su damlalar?, gökte süzülen bulutlar, güzel çiçekler, yemye?il otlar ile a?aç dallar? harika bir yaylay? and?r?r.

  Eli becerikli K?rg?z k?zlar?n?n birkaç ay ya da yar?m seneyi a?k?n bir süreyle nak??lad?klar? duvar hal?lar? de?erli bir çeyiz olarak kabul edilir. Dolay?s?yla bu k?zlar?n evlenmeden önce mutlaka duvar hal?s? haz?rlamalar? gerekir. K?rg?z delikanl?lara göre duvar hal?lar?n?n güzelli?i, e? seçiminin önemli bir ölçütüdür.

  Xinjiang Uygur özerk Bölgesi'nde ya?ayan ve hayvanc?l?kla u?ra?an di?er bir etnik grup da Kazaklard?r. Kazaklar aras?nda, atl? k?zlar?n, atl? erkeklerin arkas?ndan oyun gere?i at ko?turmalar? çok yayg?nd?r. K?rg?zlar ise bunun tam tersini yaparlar. Yani atl? erkekler, atl? k?zlar? kovalar.

  Bu oyun K?rg?zlar?n toplu halde ya?ad?klar? K?z?lsu K?rg?z Özerk ?li'ne ba?l? Ahçi ve Tikes gibi ilçelerde çok yayg?nd?r.
  K?rg?z k?zlar? ve erkeklerinin birbirlerine sevgilerini ifade etmeleri için önemli bir f?rsat sa?layan bu oyun genellikle bayramlar?n kutland??? ve çobanlar?n bir araya topland??? günlerde düzenlenir.

  Oyun s?ras?nda, her köyden seçilerek gelen erkek ve k?z oyuncular en iyi atlara binip bir araya gelirler. Ancak, hangi at? seçtikleri, birbirlerinden gizli tutulur. Oyunun ba?lamas?ndan hemen sonra erkek ve k?zlar, rakiplerini seçip 200-300 metre ilerdeki bir yere beraber hareket ederler.

  Oyun s?ras?nda örne?in bir erkek, bir yandan seçti?i rakip k?z?n pe?ine dü?er, di?er yandan da k?z? e?lendirmek için durmadan ?aka ve espri yapar. Erkek bu s?rada k?za evlilik teklifinde bulunur. K?z, erke?in sözlerine ald?rmaz ve evlilik tekliflerine de hemen cevap vermez. K?z, belirlenen noktaya ula??r ula?maz at?n ba??n? arkaya çevirerek geri döner, delikanl? hemen k?z?n pe?inde at ko?turmaya ba?lar. Yol kenarlar?nda toplanan seyirciler, bu k?za veya erke?e "çabuk, çabuk" diye ba??r?rlar. Erkek, biti? noktas?ndan önce k?z? yakalarsa, seyirciler önünde bu k?z? kucaklayabilir ya da k?z?n elbisesini tutarak, kendisinin zafer kazand???n? gösterebilir. Ancak, erkek k?za yeti?emezse halk?n önünde küçük dü?tü?ünü ve k?z?n ondan ho?lanmad???n? dü?ünür. Sonunda bu erkek, a?iret ad?na k?za ödül vermek zorunda kal?r. Ancak bu oyunda genellikle erkekler zafer kazan?r. Bu da, söz konusu oyunun genç K?rg?z erkek ve k?zlar? aras?nda yayg?n olmas?n?n önemli nedenlerinin ba??nda gelir.

  新版金蟾捕鱼 棋牌平台app| 方块棋牌游戏app| 无双棋牌官网下载| 在线游戏棋牌平台| 手机澳门赌场app